میانگین قیمت های پتروشیمی های داخلی

.


ردیف

عنوان

دانلود

-

ميانگين قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيمي در دو هفته منتهي به روز یکشنبه 95/03/23ردیف

عنوان

دانلود

-

ميانگين قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيمي در دو هفته منتهي به روز یکشنبه 94/12/16