دسترسی سریع دسترسی سریع
آدرس دفتر مرکزی وشعب آدرس دفتر مرکزی وشعب

 تهران،خیابان طالقانی،بعدازتقاطع ولیعصر،روبروی شرکت بورس کالا،جنب بانک ملی،پلاک  ۸۴۴،واحد ١،طبقه یک

تلفن: ٧١ - ۶۶١۷۷۴۴١ (۹۸٢١+) 
پست الکترونیکی:
kala@samanbourse.com

نحوه ی خرید و فروش و کارمزد معاملات آتی


فرآیند کلی انجام معاملات آتی

 
پس از صدور کد توسط اتاق پایاپای، مشتری مجاز به انجام فعالیت در بازار قراردادهای آتی می باشد که فرآیند انجام معاملات در قرادادهای آتی به صورت زیر است :
 
1.  واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
 
2.  ارایه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
 
3.  انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده به نحوی که مشتری می تواند تا زمان سر رسید قرارداد به دفعات، کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخ های روز از سود مورد نظر بهره مند گردد
 
 

جزئیات خرید و فروش قراردادهای آتی

 

چگونه قرارداد آتی بخريم ؟


 بمنظور خريد يک قراردادآتی می بايست مراحل زيررا طی نمود:
 
 1 -   بورس ،  شيوه  هر قرارداد آتي را براي هر کالا بصورت استانداردشده تعيين مي کند ،  بطوريکه برای هر قرارداد  زمان تحويل ، ميزان هر کالا ،  ساير مشخصات ريز مربوط به کالا و ميزانسپرده هر قرارداد آتي از طريق بورس تعيين مي شود.
 
2 -   خريدار ( متقاضي خريد) بر اساس  استانداردهاي تعيين شده  بورس براي معامله  هر فلز  به شيوه قرارداد آتي ،  اقدام به تکميل  فرم درخواست خريد مي نمايد.
 
3 -   خريدار و فروشنده با توجه به زمان موعد تحويل کالا بر نرخ قيمت  رقابت مينمايند.( به عنوان مثال قرارداد تحويل10تن مس کاتد شرکت ملي مس  با خلوص99 درصد جهت  تحويل در ماه شهريور84 )
 
4 -   پس از توافق خريدار و فروشنده  برروي نرخ  قيمت براي هرفلز در قراردادآتي  طرفين مبلغي به عنوان سپرده قرارداد آتي(معمولا5 درصد)   بمنظور حسن انجام قرارداد در وجه اتاق پاياپاي واريز مي نمايند.
 
5 -  هزينه  کارگزاران  و عوارض بورس  نيز به همراه سپرده قرارداد آتي به حساب اتاقپاياپاي واريز   مي شود. اتاق پس از  کسر سهم بورس ،  کارمزد کارگزاران را به حساب آنها واريزمينمايد.  سپرده پرداختي از  سوي خريدار  به نام وي  ثبت مي شود.
 
 يا:   در هنگام واريز سپرده ابتدا ، خريدار چکي رامعادل مبلغ سپرده مقرر صادر و  به کارگزاري  تسليم مي نمايد.  کارگزاري  وجوه سپرده  را در حساب مشتري و بنام  وي ثبت  مي نمايد. سپس ، وجه سپرده از سوي کارگزاري به حساب اتاق تهاتر(پاياپاي) واريز مي شود.
 
6 -   پس از انعقاد قرارداد آتي  بين  خريدار و فروشنده  ، خريدار مي تواند قرارداد خود را در تابلو بورسعرضه نمايد.  در اين حالت رقابت بر روي تابلو بورس بر اساسقيمت فروش پيشنهادي صورت ميگيرد. پس از خريد قرارداد آتي توسط خريدار جديدمسئوليت تحويل کالا به خريدار جديد منتقل مي گردد.
 
7 -   در صورتيکه هرکدام از طرفين  قرارداد تمايلي به ماندن در قرارداد نداشته  باشند  مي  توانند  قبل از تاريخ سر رسيد  اقدام به مختومه ساختن قرارداد  از طريق اعمال موقعيتي بر عکس موقعيت فعلي اقدامنمايند.
 
8 -   تحويل کالا:
 
·        آخرين روز در رابطه با يک قرار داد آتي ازسوي بورس تعيين خواهد شد.
 
·        صدور در خواست تحويل کالا از سوي دارندهقرارداد آتي به کارگزار خود
 
·        کارگزار درخواست را به اتاق پاياپاي وکارگزار فروشنده منتقل مي نمايد.
 
·        کارگزار فروشنده تحويل کالا را به اطلاع فروشنده قرارداد آتي  مي رساند.
 
·   فروشنده از طريق پرداخت بصورت وجه نقد معادلکالاي خريداري شده يا  تحويل کالا ، تسويه قرارداد  را به اطلاع کارگزار خود مي رساند.

 
 
 

سود يا زيان  در قرارداد آتی چگونه تعيين مي شود ؟


 سود يا زيان  در قرارداد آتي در هر روز بر اساس نرخ مبادلهکالا در تالار بورس محاسبه و به حساب هر فرد تعلق مي گيرد. با توجه به قيمتي که کالايمورد مبادله  در هر روز دارد ، به کالا  سود يا زيان تعلق مي گيرد.
 
-   در حالتي که قيمتها  کاهش مي يابد ار حساب سپرده خريدار کسر و بهحساب سپرده فروشنده افزوده مي گردد.
 
-   در حالتي که قيمتها افزايش مي يابد از حسابسپرده فروشنده کسر و به حساب سپرده خرديدار واريز مي گردد.
 
در هر روز به نسبتي که قيمتها افزايش يا کاهش مي يابد در حساب هر يک از طرفينتغيير صورت مي گيرد

 
 

 چگونگی سفارش يک قرارداد آتی:

 

 1 - مدارک مورد نياز

 
·  فرم درخواست خريد يا فروش( فرم کاغذي ،کامپيوتري ، و....)
 
·  عناصر يک سفارش در يک فرم
 
- تعيين خريد يا فروش
 
- مقدار سفارش
 
- ماه تحويل 
 
- نوع کالا
 
– صدور هر نوع دستورالعمل خاص ، از قبيل زمانيا محدوده قيمت.

 

2 - انواع سفارشات

 

·  سفارشات بازار  : سفارش به قيمت جاري بازار


   در اين نوع سفارش کارگزار پس از دريافت سفارشاقدام به خريد قرارداد آتي  به بهترين حالت ممکن مي نمايد.

 

·  سفارشات مشروط  : در اين دستور سفارش مشتري  کارگزار  تحت  شرايطي اقدام به اجراي سفارش مشتري مي نمايد.  

اقسام سفارشات مشروط به شرح  زير مي باشد:
 

1- صدور سفارش با قيمت متوقف : مشتري با يک قيمت مشخص به کارگزار سفارش مي دهد کهدر صورت تحقق اين  قيمت  خاص اقدام به اجراي سفارش نمايد.
 
2- صدور سفارش با قيمت متوقف محدود : مشتري يک  حيطه قيمتي مشخص  را براي  اقدام کارگزاري جهت اجراي سفارش مشخص مي نمايد.
 
3- صدور سفارش با قيمت  بازار در زمان بستن : مشتري به کارگزار اجرايسفارش را  در جند دقيقه  قبل از بسته شدن بازار را صادر مي نمايد.
 
4- صدور سفارش با قيمت  بازار در  شروع بازار :  مشتري به  کارگزار اجراي سفارش را  در جند دقيقه  بعد از  بازشد ن بازار را صادر مي نمايد.
 
5-   صدور سفارش بدون درج  زمان در آن: سفارشاتي که در آن زمان قيد نشدهباشد به عنوان  سفارش يک روزه تلقي خواهد شد و کارگزار مي بايستدر طي همان روز براي اجراي آن را اقدام نمايد.
 
6- صدور سفارش  به  شرط تحقق قيمت در بازار :  کارگزار با دريافت اين سفارش در صورت نزديک شدنقيمت مشتري  به  قيمت بازار  اقدام به اجراي سفارش مي نمايد.
 
 ( بر طبق مقررات   ، کارگزار مشتري ملزم به داشتن اطلاعات خصوصي مشتري مي باشد زيرا کارگزار مسئول تاييد وضعيت مشتري از لحاظ کيفي بر عهده دارد.چنانچه کارگزار تشخيص دهد که مشتري از موقعيت مطلوبي براي پذيرش ريسک مربوط بهقراردادهاي آتي يا اختيار  خريد يا فروش نيست. ملزم به پذيرش افتتاح حساببراي وي نخواهد بود.)

 
 

چگونه يک قرارداد آتی بفروشيم ؟

 
 -  توليد کننده يا هر شخصي که مايل است بعنوان فروشنده در قراردادآتي وارد شود مي تواند  قراردادآتي يک کالاي خاص را  که تحت قوانين بورس وجود دارد بفروش رساند
 
 بعنوان مثال:  توليد کننده مس مي تواند يک قرارداد آتي تحويل10تن مس کاتد با خلوص99 درصد را جهت تحويل در ماه شهريور1384 با قيمت 3500تومان  بفروش رساند.
 
- يک شخص حقيقي يا حقوقي که توليد کننده مس نيست  مي تواند همان قرارداد  را در بورس بفروش رساند 
 
-  به اين ترتيب که فروشنده ( توليد کننده) يا ( متقاضي فروش) يک ميزان کالا به شيوه  قرارداد آتي  درخواست فروش کالا را به کارگزار صادر مي نمايد.
 
- حق الزحمه کارگزارو حق الزحمه بورس را بهمراه مبلغ وديعه  مورد نياز به حساب کارگزار واريز مي نمايد.
 
-  کارگزار فروشنده اقدام به فروش کالاي مورد نظردر بورس بصورت آتي مي نمايد.
 
-  بر اساس نرخ  خريد و فروش روزانه  مبلغ وديعه فروشنده  تصحيح مي گردد و سود يا زيان وي محاسبه مي گردد.
 
- فروشنده مي تواند قبل  از سررسيد اقدام به  خروج از قرارداد نمايد.
 
- در صورتي که وي  از قرارداد خارج نشود مي بايست به تحويل کالا در زمان مشخص شده و در قيمت همانروز اقدام نمايد. و چنانچه خود  مالک  کالا نباشد ، مي بايست معادل  نقدي کالا در همان زمان را به  خريدار تحويل نمايد.

 

  چگونه از يک قرارداد آتی  خارج شويم ؟ 


 يکي از مهمترين ويژگي هاي قرارداد آتي قابليت  خروج از قرارداد  است در صورتي که خريدار يا فروشنده  پس از  مدت زماني بر اساس سير قيمتها  تمايل به ماندن  در قرارداد نداشته باشند  ،  مي توانند از طريق موقعيتي بر  عکس موقيعيت خود اقدام و از قرارداد خارج شود.  مثال:
 
- چنانچه فردي يک قرارداد آتي10 تن مس کاتد  خريد نموده با فروش  آن مي تواند از قرارداد آتي خارج شود.
 
- و چنانچه فردي که10 تن مس کاتد  فروخته با خريد يک قرارداد مشابه مي تواند ازقرارداد آتي خارج شود.
 

 

چگونه قيمت مورد نظر خود را پوشش نمائيم ؟( چگونه هج نمائيم ؟)

 
 - هج کردن( پوشش خطر) عبارت است از يک معامله  قرارداد آتي که  در آينده به عنوان جايگزين يک معامله  نقدي عمل مي کند.
 
-    اجراي قرارداد هاي آتي به توليد کنندگاناحازه  خواهد داد تا در بازار نقش موثري در مديريت ريسکبازي نمايند.
 
-   توليد کننده مي تواند در زماني که قيمتهاروند کاهشي دارد ، با فروش قرارداد آتي به قيمتي بالاتر  از  ريسک کاهش قيمتها در قراردادآتي سود ببرد.
 
-   آنچه  استفاده از هج( پوشش  خطر)  را سود مند مي سازد اين است که   قيمتهاي  نقدي  و قرارداد آتي براي يک کالا از گرايش افزايشيا کاهش برخوردار بوده و از اين  رو  زيان وارده  از يک قرارداد  از طريق سود به دست آمده از قرارداد ديگر  خنثي و جبران  گردد.